Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.

OBS Twa yn Ien maakt samen met twee andere scholen uit Bantega en Oosterzee deel uit van één onderwijsteam: Onderwijsteam 1.

De directeur
De leiding van het onderwijsteam is in handen van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor de scholen en legt hiervoor verantwoording af aan de ouders en het college van bestuur.

De manager bedrijfsvoering
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de schoolbegroting van het onderwijsteam (exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO zaken.

De locatiecoördinator (Loco)
Heb je vragen van algemene aard, dan is op iedere school een locatiecoördinator aanwezig. De locatiecoördinator draagt samen met het team zorg voor de dagelijkse organisatie op de school en is aanspreekpunt voor ouders in groep overstijgende aangelegenheden en klachten.

De intern begeleider
(IB'er) De intern begeleider is een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen. Mocht het zo zijn dat er specifieke hulp geboden wordt aan uw kind, dan is de interne begeleider erbij betrokken. Zij coördineert de zorg rondom jouw kind.

De groepsleerkracht 
De groepsleerkracht is de leerkracht die bij jouw kind voor de groep staat. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor al je vragen over jouw kind en de school. Hij of zij kent jouw kind en de situatie het beste. Lesgeven is de belangrijkste taak van de groepsleerkracht. Daar hoort ook het voorbereidend werk en de nazorg bij. De leerkracht zorgt voor een goede sfeer in de klas en zorgt ervoor dat jouw kind in een veilige, leerzame en plezierige omgeving kan leren.

De informaticacoördinator (ICT'er)
Om nieuwe informatietechnologieën een plaats te geven in de basisschool, heeft iedere school een ICT-er. Die is de contactpersoon naar de systeembeheerder. Tevens ondersteunt, informeert en adviseert hij of zij de leerkrachten over ontwikkelingen en werkwijzen.

De onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht. Zij begeleiden kinderen, pakken organisatorische taken op en bereiden lesmateriaal voor.