Medezeggenschapsraad

MR kleurrijk

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. In november zijn tijdens de Algemene Ouderavond altijd verkiezingen, waardoor de samenstelling van de Ouderraad kan wijzigen.

De MR op onze school bestaan uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

 

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

Henriëtte Boorsma (moeder van Frouke)

Bas Bootsveld (vader van Teije)

 

Personeelsgeleding:

juf Douwina

 

 

OMR

Omdat er in onderwijsteamverband gewerkt wordt is er een onderwijsteammedezeggenschapsraad waarin vertegenwoordigers van de twee scholen plaatsnemen.